Όροι Χρήσης - Ελληνοεκδοτική

Όροι Χρήσης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε., ως ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.ellinoekdotiki.gr (στο εξής η “ιστοσελίδα”), παραθέτει τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της παραπάνω ιστοσελίδας της. Οι όροι αυτοί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και η χρήση της προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πληρη αποδοχή τους.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διέπεται από ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα, πλήν όμως δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Επίσης, για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί στον χρήστη της ιστοσελίδας από τη χρήση αυτής, την ευθύνη θα φέρει και αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον ο χρήστης.

Τα στοιχεία που παρέχονται στους χρήστες από την ιστοσελίδα, συλλέγονται από τη Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. από εύκολα προσβάσιμες στο κοινό πηγές και παρέχονται στους χρήστες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η παροχή τους μέσω της ιστοσελίδας συνιστά παροχή συμβουλής, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης με τη Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. ή τρίτους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό, συγγράμματα, κείμενα, εικόνες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες κ.λπ.), ανήκει αποκλειστικά στην Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. και προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης της από το χρήστη, θα ευθύνεται ο τελευταίος έναντι της πρώτης, σε πλήρη αποκατασταση αυτής, θετικής και αποθετικής.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. με σκοπό την διευκόλυνση των χρηστών, παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω ειδικών συνδέσμων σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενων των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών. Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, ακρίβεια ιδιότητες των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα των προιόντων, που διατίθενται από τους τρίτους μέσω των παραπάνω ιστοσελίδων. Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, ούτε για οποιασδήποτε φύσης ζημιά των χρηστών από την χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή προϊόντων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματος του από ιούς.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί τόσο τους όρους χρήσης, όσο και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, με μόνη την παράθεση τους μέσω αυτής, οι τελευταίοι δε, με μόνη τη χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν ελέγξει τις τυχόν τροποποιήσεις της ιστοσελίδας και ότι τις έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στις περιπτωσεις που συλλέγονται πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (επικοινωνία χρήστη, αγορά προϊόντων κ.λπ.), η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. δεσμεύεται να μην κοινοποιηθούν αυτές σε τρίτους, πλήν της περίπτωσης που η Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. διαταχθεί από το Νόμο.